Terms and conditions

Dit zijn de algemene voorwaarden van BitBrokerTrade.com  onderdeel van Multi crypto trader Gevestigd aan de Dierdonklaan 7, 5709 MG  te Helmond Nederland. Ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer: 68146574. En geregistreerd voor Nederlandse belasting.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

BBT: .BitBrokertrade.com, Multicryptotrade.com, onderdelen van Multi crypto trader v.o.f.

Dienst: Alle werkzaamheden, in iedere vorm, die BBT voor of ten gunste van de Klant heeft verricht.

Klant: Degene die de geldigheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een dienst.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen BBT en de Klant.

Trader: De volledig automatische Trader die namens klant handelt in cryptocurrencies o.a. Bitcoins.

API Key: Een API-key (Application Programming Interface) is een code die wordt gebruikt door computerprogramma's die deze API aanroepen om een gebruiker te identificeren. API-keys worden gebruikt om bij te houden en te bepalen hoe de API wordt gebruikt, bijvoorbeeld om schadelijk gebruik of misbruik  te voorkomen. Door in de API duidelijk aan te geven welke handelingen of gegevens wel of niet mogen worden gedaan of uitgewisseld, fungeert deze als een unieke identificatie en als een geheime sleutel voor verificatie. Er zijn eveneens een aantal toegangsrechten aan gekoppeld.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, Overeenkomst gesloten tussen BBT en de Klant, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BBT, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk afgewezen door acceptatie van deze voorwaarden.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met BBT zijn overeengekomen.

Indien BBT niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BBT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Aanbiedingen

Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen van BBT zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.

Alle aanbiedingen van BBT zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding is opgenomen. De aanbieding vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

BBT kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Account

Om gebruik te kunnen maken van de trading van BBT dient Klant een account aan te maken.

Klant dient hierbij persoonlijke gegevens in te vullen.

Klant beheert zijn account en dient deze zelf in te richten.

Een minderjarige heeft te allen tijde de uitdrukkelijke toestemming nodig van zijn/haar ouder of voogd.

Het is niet toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken en/of om de inloggegevens van derde te gebruiken.

BBT is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die op de profielpagina van Klant is geplaatst.

 

Trading

Om BBT  te laten handelen namens klant dient klant eerst een eigen account aan te maken bij een third-party Bitcoin exchange die ondersteund wordt door BBT. Daarna dient klant API keys aan te maken bij deze exchange met minimale rechten waardoor gebruikers van deze API keys alleen het recht hebben om namens de klant te handelen en saldo’s op te vragen. De API keys hebben nadrukkelijk NIET de rechten om geld of Bitcoins uit de exchange te halen. Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanmaken van API keys met minimale rechten. Klant is ervan bewust dat er meer risico gelopen wordt wanneer er API keys aangemaakt worden met teveel rechten omdat eventuele hackers deze keys dan kunnen misbruiken om geld of Bitcoins uit het Bitcoin exchange account van Klant te halen zonder medeweten of goedkeuring van de Klant.

Bij het registeren voor BBT worden de API-keys overgedragen aan BBT. Hiermee geeft Klant BBT het recht en de mogelijkheid om namens Klant te mogen handelen op het account van klant.

Indien correct door Klant gemaakt, geven de API keys BBT niet de mogelijkheid om geld of Bitcoins over te maken naar andere rekeningen.

Om te kunnen traden heeft klant minimaal één credit nodig. Er kan niet worden getraded indien het aantal credits negatief is of op nul staat.

Credits aangekocht door klant zijn in alle gevallen non-refundable.

 

Beëindiging account BBT.

Een klant kan ten alle tijden eenzijdig stoppen met het gebruik van de dienst BBT.

Multicryptotrade  is gerechtigd om het account per direct eenzijdig te beëindigen indien:

Er sprake is van fraude of misbruik door klant
De acties van de klant zorgen voor schade voor Multicryptotrade
Een account van de klant langer dan 2 maanden negatieve credits heeft.
 

Uitvoering overeenkomst

BBT zal de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en kunnen  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

BBT heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door BBT opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien BBT gegevens of instructies nodig heeft van Klant, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat BBT deze van Klant heeft ontvangen.

 

Prijzen en tarieven

Prijzen en/of tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Prijzen en/of tarieven zijn inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Betaling vindt plaats door middel van het kopen van pre-paid credits. Deze credits kunnen online aangeschaft en elektronisch worden betaald.

Betaling zal altijd vooraf geschieden, tenzij anders is overeengekomen

Wanneer een klant er voor kiest om zijn account (tijdelijk) stil te zetten kan dat éénmalig gratis. Iedere volgende handmatige wijziging in het account wordt doorbelast met 25 euro per handeling, af te schrijven van de credits.

 

Rendement

Simulaties met historische Bitcoin trading data laat zien dat BitBrokerTrade een behoorlijk jaarrendement kan halen.

De trader zal alleen Bitcoins verkopen als er winst gemaakt kan worden.  Bij de strategie om alleen te verkopen met winst hebben we de aanname gemaakt dat Bitcoin op de langere termijn een stijgende koers heeft. Hierdoor kan de trader wachten totdat reeds aangekochte pockets met Bitcoin weer met winst verkocht kunnen worden. Dat betekent dat in een langdurige dalende markt er in de worst-case situatie weinig tot geen rendement gehaald kan worden. Het afdekken met "put- & calloptions" om in een dalende markt ook te verdienen is niet mogelijk.

Het rendement van de trader hangt heel erg af van de markt. Als de koers van Bitcoin flink schommelt dan haal je met de trader het beste rendement. Als de koers van Bitcoin langdurig blijft stijgen dan haal je het meeste rendement met HOLD.

Let op: Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

 

Exchange

Je geld en Bitcoins staan tijdens het handelen op de externe Bitcoin exchange. Hiermee loop je risico. Voorbeelden van risico’s: Fraude gepleegd door de eigenaren van de exchange, hackers die de exchange binnendringen, etc.. Ben je bewust van deze risico's BitBrokerTrade.com is nooit verantwoordelijk voor beslissingen van je Exchanges waar mee gehandeld wordt.

 

BitBrokerTrade.com

Je API-key om te handelen met je Exchange is encrypted opgeslagen op een beveiligde server van BitBrokerTrade.com. Als deze API-key gestolen wordt, en de hackers lukt het om de sleutel te de-crypten dan kunnen ze zonder je toestemming handelen onder je eigen account. Het is voor hackers niet mogelijk om Euro's of Bitcoins uit je account te halen omdat de API-key daartoe te weinig rechten heeft. Wanneer je het IP nr. van onze server in de API-Key zet voorkom je sowieso dat "anderen/ongewensten" iets met je API-key kunnen.

Bitcoins

Investeren in Bitcoins wordt door veel mensen gezien als risicovol en dat betekent ook voor het gebruik van BitBrokerTrade Investeer dus nooit meer dan je kunt missen!

Aansprakelijkheid

BBT is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van BBT. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

materiële schade aan de eigendommen van  Klant;
redelijke kosten, die Klant heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
redelijke kosten, die Klant redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
redelijke kosten, die Klant redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c BW.
BBT is nimmer aansprakelijk voor het verlies van geld of Bitcoins door problemen met de Bitcoin exchange of het onzorgvuldig overmaken van geld of Bitcoins door de Klant van –of naar de Bitcoin exchange.

BBT is nooit aansprakelijk voor het verlies van geld of Bitcoins door problemen met Bitcoin of het Bitcoin netwerk of waardedaling van Bitcoin.

BBT is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van Klant.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BBT of zijn leidinggevende / ondergeschikten.

Indien BBT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BBT beperkt tot het bedrag tot maximaal de aankoop van credits door klant.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens BBT vervalt binnen één jaar nadat de Klant bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring

Klant vrijwaart BBT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.

Indien BBT uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Klant gehouden BBT zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van BBT en derden komen verder voor rekening en risico van Klant.

Geheimhouding

Zowel BBT als Klant zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens BBT en de door Multicryptotrade (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Privacy en cookies

De gegevens en informatie die Klant aan BBT verstrekt, zal BBT zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

BBT mag de persoonsgegevens van Klant uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van onze website kan BBT informatie van Klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die BBT verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is BBT niet toegestaan om de persoonsgegevens van Klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak BBT gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en BBT zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BBT niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Eveneens is Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Klant gaat akkoord dat BBT de Klant voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer Klant niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Klant dit kenbaar maken. BBT behoudt zich het recht voor de overige gegevens van Klant geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

 

Wijziging algemene voorwaarden

BBT  heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

BBT zal Klant per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat  Klant op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Klant niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft Klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Gebruikte beeldmaterialen

Voor alle op deze website gebruikte beeldmaterialen hebben wij vooraf de eigenaar gezocht. Bent u van mening dat één van de door ons gebruikte beelden u toebehoort en het copyright daarvan bij u ligt, verzoeken wij u vriendelijk direct in contact te treden met onze directie zodat wij een redelijke vergoeding voor het gebruik daarvan kunnen afspreken. U kunt dit doen door een email te sturen naar: directie@bitbrokertrade.com. 

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BBT partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Klant zijn woonplaats in het buitenland heeft.